Hoe werkt het

Waarom zou U een spreker bij Read My Lips kiezen?

Read My Lips hecht veel belang aan het rekruteren van sprekers die een sterk en waardevol verhaal aan hun publiek kunnen overbrengen. Dankzij Read My Lips hebt U gemakkelijk toegang tot een ruime keuze aan sprekers en thema's die uw toehoorders zeker zullen interesseren. Geen verrassingen, onze sprekers zijn allen van uitstekende kwaliteit. Wij adviseren U in uw keuzes en wij stellen ons ruim Belgisch en internationaal netwerk tot uw beschikking. U wint tijd in de selectie en de rekrutering van uw sprekers dankzij onze dienstverlening. Zelfs indien uw spreker ziek zou vallen, doen wij er alles aan om U een gelijkwaardige spreker voor te stellen die van uw evenement een succes zal maken.

Hoe vindt U de juiste spreker?

U vindt veel informatie op onze website, per thema geklasseerd. Voor iedere spreker ontdekt U zijn/haar biografie evenals een beschrijving van de thema's waarover hij/zij spreekt. Wenst U een persoonlijk advies, aarzel niet gratis met ons contact op te nemen, wij zullen U met plezier raad geven.

Hoeveel kost een spreker?

Naargelang het type spreker, het type evenement en het aantal deelnemers, bereiden wij een gratis bestek voor. Wij beschikken over topsprekers in alle prijscategorieën. Contacteer ons!

U vindt niet wat u nodig hebt?

Wij zijn er om u gratis advies te geven over de sprekers die wij vertegenwoordigen, maar wij kunnen u ook andere sprekers voorstellen uit ons ruim Belgisch en internationaal netwerk. En dat in alle prijscategorieën. Contacteer ons.

Hoe werkt het?

Read My Lips heeft sprekers van uitstekende kwaliteit voor U gekozen. Wij zijn er om U gratis advies te geven bij uw keuze. Aarzel niet ons telefonisch te contacteren (+32 3 432 98 90) of via het contactformulier op onze website. Wij zullen U zeer snel antwoorden.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk dienstenaanbod dat Read My Lips – The Speakers Office doet aan een Afnemer van de dienst.

Artikel 1 – Definities
1.1 Het "Contract" tussen Read My Lips en de Afnemer van de dienst omvat de algemene verkoopsvoorwaarden en de door de Afnermer van de dienst bevestigde bestelbon.
1.2 "The Speakers Office" bvba, hierna “Read My Lips” is gevestigd te 29 avenue Reine Astrid - 1310 Terhulpen, België. Contactgegevens: +32 (0)3 432 98 90 of contact@readmylips.be.
1.3 "Afnemer van de dienst” betekent elke persoon die een dienst bestelt bij Read My Lips.
1.4 "Dienst" betekent elke prestatie die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt uitgevoerd door Read My Lips, meer bepaald de prestaties van de sprekers, moderators of presentators.
1.5 "Spreker" betekent elke persoon die zich er tegenover Read My Lips toe verbonden heeft een bepaalde prestatie uit te voeren.

Artikel 2 – Afsluiting van het Contract
2.1 Naar aanleiding van een verzoek om informatie stuurt Read My Lips een ontwerp van bestelbon voor de dienst door. Dit ontwerp van bestelbon is slechts indicatief en 10 dagen geldig, tenzij op de bestelbon een andere geldigheidsduur staat vermeld.
2.2 De Afnemer van de dienst plaatst een bestelling voor een dienst door de bestelbon voor akkoord per e-mail, fax of brief terug te sturen naar Read My Lips.
2.3 De Afnemer van de dienst en Read My Lips komen uitdrukkelijk overeen dat de afsluiting van het contract elektronisch kan gebeuren, zelfs in de afwezigheid van een handtekening. De bestelbon zal door Read My Lips op een betrouwbare en duurzame elektronische drager worden opgeslagen en zal als bewijs dienen van de contractuele betrekkingen tussen de partijen.

Artikel 3 - Tarieven
3.1 Als tarieven gelden deze die vermeld worden in de bestelbon. De tarieven worden uitgedrukt in euro excl. btw.
3.2 Bij een annulering van de prestatie van een Spreker door de Afnemer van de dienst meer dan 15 kalenderdagen vóór de voor deze prestatie overeengekomen dienst, is een forfaitaire vergoeding van 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van 125 euro verschuldigd.
3.3 Bij een annulering van de prestatie van een Spreker door de Afnemer van de dienst minder dan 15 kalenderdagen vóór de voor deze prestatie overeengekomen dienst, is de overeengekomen prijs volledig verschuldigd.

Artikel 4 – Facturering en betaling
4.1 De facturen worden verstuurd per e-mail naar de contactpersoon bij de Afnemer van de dienst of met de post.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen betaald te worden binnen 30 dagen na hun uitgifte en uiterlijk 15 dagen vóór de datum van de prestatie van een Spreker. Bij niet-betaling uiterlijk 15 dagen vóór de prestatie kan Read My Lips de prestatie van de Spreker annuleren. De overeengekomen prijs blijft in dat geval volledig verschuldigd. De Afnemer van de dienst kan de betaling niet rechtstreeks aan de Spreker doen.
4.3 Bij niet-betaling op de vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van anderhalve keer de wettelijke interest. Bij niet-betaling binnen 10 dagen na het versturen van een herinnering, is een forfaitair bedrag van 125 euro verschuldigd, samen met alle eventuele invorderingskosten.
4.4 Bij niet-betaling binnen 10 dagen na het versturen van een herinnering kan Read My Lips al zijn verplichtingen die voortvloeien uit het contract of uit ieder ander met de Afnemer van de Dienst gesloten contract opschorten en dit contract of deze contracten beëindigen. In dat geval is de Afnemer van de dienst minstens de in artikel 3 overeengekomen vergoedingen verschuldigd.

Artikel 5 - Specifieke verplichtingen van de Afnemer van de dienst
5.1 De Afnemer van de dienst stelt aan de Spreker het materiaal ter beschikking voor de goede uitvoering van de prestatie volgens de regels van de kunst. Daarnaast stelt de Afnemer van de dienst al het materiaal ter beschikking, dat specifiek vermeld wordt in de bestelbon. De Afnemer van de dienst is verantwoordelijk voor dit materiaal.
5.2 De Afnemer van de dienst wordt verondersteld de kwaliteiten, capaciteiten en persoonlijkheid van de Spreker te kennen.
5.3 De Afnemer van de dienst is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsnormen en de wetten in het algemeen en voor alle gevolgen die zouden voortvloeien door de niet-naleving ervan.

Artikel 6 - Verhindering van de Spreker
6.1 Indien de Spreker verhinderd is door ziekte of door een belangrijke familiale of professionele gebeurtenis dan kan de Afnemer van de dienst naar keuze:
a. de dienstverlening verplaatsen naar een latere datum die overeengekomen moet worden met Read My Lips; of
b. vragen dat Read My Lips in de mate van het mogelijke een vervanger voorstelt voor zover de Afnemer van de dienst, in voorkomend geval, akkoord gaat met een wijziging van het tarief; of
c. het Contract beëindigen met teruggave van de eventueel reeds betaalde bedragen.
6.2 Indien de Afnemer van de dienst niet binnen een redelijke termijn akkoord gaat met het gevolg dat gegeven moet worden aan de verhindering van de Spreker, dan kan Read My Lips eenzijdig het Contract beëindigen met teruggave van de reeds betaalde bedragen.
6.3 Read My Lips kan tegenover de Afnemer van de dienst niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die de Afnemer van de dienst zou kunnen leiden als gevolg van de verhindering van de Spreker.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom
7.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Read My Lips is het aan de Afnemer van de dienst of derden die door de Afnemer van de dienst worden toegelaten tot de prestatie van de Spreker verboden om:
a. foto's, films, video's of geluidsopnamen te maken van de prestatie van de Spreker;
b. de naam of de foto van de Spreker via welk procedé ook te reproduceren of te verspreiden in reclameboodschappen via welk medium ook, behalve in materiaal om het evenement te promoten of uitnodigingen voorafgaand aan de prestatie;
c. heel of een deel van de schriftelijke of mondelinge presentatie van de Spreker te gebruiken.
7.2 Indien hij een of meerdere bepalingen van de vorige alinea niet naleeft, dan is de Afnemer van de dienst, na een ingebrekestelling, een bedrag van € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) verschuldigd, alsook een aanvullend bedrag van € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) per dag dat de inbreuk blijft bestaan, onverminderd het recht van Read My Lips om de uitvoering in natura en de volledige vergoeding van de geleden schade te eisen.
7.3 In voorkomend geval dient de Afnemer van de dienst op eigen kosten de vergunningen en toestemmingen te verkrijgen op het vlak van auteursrechten en naburige rechten. De Afnemer van de dienst vrijwaart Read My Lips tegen alle gevolgen van de niet-naleving van deze verplichting.

Artikel 8 – Aansprakelijkheden en beperking van aansprakelijkheden
8.1 Read My Lips is tegenover de Afnemer van de dienst slechts aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van zijn grove fout of herhaalde nalatigheid. Het bedrag van de schade is in alle gevallen beperkt tot drie keer het bedrag van het Contract. Read My Lips kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor immateriële of indirecte schade, zoals winstderving, verlies van omzet en verlies van klanten of contracten.
8.2 Read My Lips kan in geen geval tegenover derden aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard en door welke oorzaak ook. De Afnemer van de dienst vrijwaart Read My Lips tegen zulke eisen door derden.
8.3 Read My Lips aanvaardt geen redactionele verantwoordelijkheid voor wat betreft de inhoud van de prestaties van de Sprekers. De Sprekers zijn als enige verantwoordelijk voor deze inhoud. Read My Lips oefent geen enkele voorafgaande controle uit op de inhoud van de toespraak van de Spreker, zelfs al wordt deze inhoud haar op voorhand meegedeeld.

8.4 De Afnemer van de dienst moet iedere tekortkoming in de uitvoering van het Contract schriftelijk aan Read My Lips meedelen binnen 48 uur na de vaststelling ervan. De datum en het tijdstip van verzending gelden als bewijs. De uitvoering van het Contract door Read My Lips wordt conform geacht indien de Afnemer van de dienst zijn kennisgeving doet na deze periode. De Afnemer van de dienst kan zijn contractuele verplichtingen niet opschorten noch een compensatie eisen in geval van klachten.

Artikel 9 – Beëindiging van het Contract
9.1 De Afnemer van de dienst kan het Contract op ieder ogenblik volledig of gedeeltelijk beëindigen; in dat geval moet hij de annuleringskosten betalen vastgesteld in artikel 3. De annulering moet schriftelijk gebeuren.
9.2 Read My Lips kan het Contract met een aangetekende brief, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling, beëindigen, indien de Afnemer van de dienst:
- oneigenlijk gebruik maakt van de door Read My Lips of door de Spreker aangeboden diensten;
- in strijd handelt met de reputatie of belangen van Read My Lips of van de Spreker;
- binnen een gestelde termijn, geen gevolg geeft aan een gemotiveerde ingebrekestelling waarbij hij in kennis wordt gesteld van de contractuele tekortkomingen die hem ten laste worden gelegd;
- informatie verspreidt of in strijd handelt met de goede zeden of de toepasselijke wetgeving;
- het onderwerp is van een gerechtelijke bewindvoering of bankroet is.
In dergelijke gevallen moet de Afnemer van de dienst alle kosten die reeds voor de uitvoering van het Contract gemaakt werden terugbetalen aan Read My Lips dat niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade als gevolg van de niet-uitvoering of de beëindiging van het Contract.

Artikel 10 - Overmacht
10.1 Worden als overmacht beschouwd de gewoonlijk door de Belgische rechtspraak en rechtbanken erkende gevallen. Ziekte is geen overmacht maar wordt gedekt door artikel 6 over de verhindering van de Spreker
10.2 Read My Lips moet zo spoedig mogelijk aan de Afnemer van de dienst de aard van de overmacht alsook de waarschijnlijke duur en de waarschijnlijke gevolgen meedelen. Read My Lips kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige uitvoering indien de niet-uitvoering van de Dienst het gevolg is van overmacht.
10.3 In geval van overmacht mag Read My Lips het Contract uitvoeren gedurende 60 dagen na de datum die contractueel voor de dienstverlening overeengekomen werd.
10.4 Na deze periode van 60 dagen hebben de Afnemer van de dienst en Read My Lips het recht het Contract, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling, schriftelijk op te zeggen.

Artikel 11 – Varia
11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bepaald is deze overeenkomst als enige van toepassing. De bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden die ook na de afloop van het contract toepasselijk blijven, zullen van kracht worden gehouden.
11.2 Enige wijziging van het contract, kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.
11.3 Een bepaling die nietig, gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is leidt niet tot de nietigheid van andere bepalingen van het Contract. Dergelijke bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die zo goed mogelijk de intentie van de partijen benadert.
11.4 Het feit dat een partij op een bepaald ogenblik nalaat de strikte naleving van één van de bepalingen van het Contract te eisen kan in geen geval beschouwd worden als een afstand van de rechten waarover deze partij beschikt.

Artikel 12 – Toepasselijke wet en bevoegde jurisdictie
12.1 De Belgische wet is van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.